北京市宣武区20082009学年度第二学期高中新课程模块检测

高二语文(选修3

 

1. 本试卷100分,考试时间为120分钟。

2. 12题为附加题,选做。

 

一、积累与运用(共22分)

1. 下列词语中的加点字,读音都正确的一项是(    )(2分)

A. tái        xiào         惊魂 fǔ

B. xié       yān    安步dāng

C. piāo      zhì           自受zuò

D. gù      kuàng      德量力duó

 

2. 下列词语中,没有错别字的一组是(    )(2分)

A. 记忆犹新  好高骛远  再接再厉    B. 莫衷一是  有恃无恐  剑拔驽张

C. 竭泽而鱼  不胫而走  暴殄天物    D. 循规蹈矩  汗流浃背  按步就班

 

3. 下列文学常识表述不正确的一项是(    )(2分)

A. 《阿房宫赋》选自唐代杜牧的《樊川文集》。本文借古讽今,阐述了天下兴亡的道理。

B. 《伶官传序》选自二十四史之一的《新五代史》。这部史书是宋代的柳宗元编写的。

C. 李白的《春夜宴从弟桃花园序》一文洋溢着诗情画意,如同他的诗歌一样飘逸俊爽。

D. 苏轼在《游沙湖》中记叙自己与一位医术高明的聋大夫结识,并同游清泉寺的经历。

 

4. 请选择其中的5道小题,在横线上默写原句。(共10分,每空1分)

①一旦不能有,输来其间。                                      ,弃掷逦迤。

②莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,                                ,咏而归。

③熊咆龙吟殷岩泉,                   。云青青兮欲雨,                  

④三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。                                     

⑤碧云天,                   ,秋色连波,波上寒烟翠。                   ,芳草无情,更在斜阳外。

                                      。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

 

5. 翻译下列文言句子。(共6分,每小题2分)

①况阳春召我以烟景,大块假我以文章。(《春夜宴从弟桃花源序》)

                                                                           

②后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。(《阿房宫赋》)

                                                                           

③夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。(《伶官传序》)

                                                                           

 

二、阅读与鉴赏(共38分)

(一)阅读《六国论》节选部分,完成69题。(共10分)

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国丧,率赂秦耶?曰:不赂者赂者丧。盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已矣。至于颠覆,理宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始祸焉。赵尝五战于秦,二败三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使积威之所劫哉!

6. 对下列句子中加点词语的解释,不准确的一项是(    )(2分)

A. 六国                           互:相继。

B. 暴秦之欲无                    厌:满足。

C. 故不战而强弱胜负已    判:确定,断定。

D. 祸焉                           速:加速。

 

7. 下列各句子中,加点词语的意义和用法与现代汉语基本相同的一项是(    )(2分)

A. 六国破灭                           B. 思厥先祖父

C. 然后得一夕安寝                        D. 可谓智力孤危

 

8. 下列各组句子中,加点词语的意义和用法都相同的一项是(    )(2分)

A. 不赂者赂者丧/举予人

B. 不在战矣/理宜然

C. 是故燕虽小国后亡/二败三胜

D. 邯郸郡/为国者无使积威之所劫哉

 

9. 请用原文回答下列问题。(共4分,每小题1分)

1)本文的中心论点是哪一句?

                                                                           

2)“然则诸侯之地有限……故不战而强弱胜负已判矣”直接论证了第一段中的哪句话?

                                                                            

3)第三段中的哪句话点明燕、赵灭亡的共同原因?

                                                                           

4)作者在第三段分析齐、燕、赵三国灭亡的原因,直接论证了第一段中的哪些话?

                                                                           

 

(二)阅读下面这首诗。完成1011题(10分);选做12题(8分)。

十五夜望月寄杜郎中

  王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家

注:谁家,谁。家,语尾助词,无实义。

10. 诗的首联描绘了中秋月夜的哪些景象,营造了怎样的意境,请结合诗句简要回答。(5分)

                                                                           

                                                                            

                                                                           

 

11. 这首诗以问句作结,并着一“落”字,具有怎样的表达效果?请结合诗句简要说明。(5分)

                                                                           

                                                                            

                                                                           

 

12. 选做题:唐诗、宋词中,直接描写明月或借月抒情的名句不胜枚举。请你默写其中的任意两句,并注明作品名称和作者。(8分)

                                  。(《                        

                                  。(《                        

 

(三)阅读下面这篇散文,完成1316题。(共18分)

老海棠树(有删节)

史铁生

奶奶,和一棵老海棠树,在我的记忆里不能分开;好像她们从来就在一起,奶奶一生一世都在那棵老海棠树的影子里张望。

老海棠树近房高的地方,有两条粗壮的枝桠,弯曲如一把躺椅,小时候我常爬上去,一天一天地就在那儿玩。春天,老海棠树摇动满树繁花,摇落一地雪似的花瓣。我记得奶奶坐在树下糊纸袋,不时地冲我叨唠:“就不说下来帮帮我?你那小手儿糊得多快!”我在树上东一句西一句地唱歌。奶奶又说:“我求过你吗?这回活儿紧!”我说:“我爸我妈根本就不想让您糊那破玩艺儿,是您自己非要这么累!”奶奶于是不再吭声,直起腰,喘口气,这当儿就呆呆地张望——从粉白的花间,一直到无限的天空。

或者夏天,老海棠树枝繁叶茂,奶奶坐在树下的浓阴里,又不知从哪儿找来了补花的活儿,戴着老花镜,埋头于床单或被罩,一针一线地缝。天色暗下来时她冲我喊:“你就不能劳驾去洗洗菜?没见我忙不过来吗?”我跳下树,洗菜,胡乱一洗了事。奶奶生气了:“你们上班上学,就是这么糊弄?”奶奶把手里的活儿推开,一边重新洗菜一边说:“我就一辈子得给你们做饭?就不能有我自己的工作?”这回是我不再吭声。奶奶洗好菜,重新捡起针线,从老花镜上缘抬起目光,又会有一阵子愣愣地张望。

有年秋天,老海棠树照旧果实累累,落叶纷纷。早晨,天还昏暗,奶奶就起来去扫院子,“唰啦——唰啦——”,院子里的人都还在梦中。那时我大些了,正在插队,从陕北回来看她。“唰啦唰啦”的声音把我惊醒,赶紧跑出去:“您歇着吧,我来,保证用不了三分钟。”可这回奶奶不要我帮。“咳,你呀!你还不懂吗?我得劳动。”我说:“可谁能看得见?”奶奶说:“不能那样,人家看不看得见是人家的事,我得自觉。”她扫完了院子又去扫街。“我跟您一块儿扫行不?”“不行。”

这样我才明白,曾经她为什么执意要糊纸袋,要补花,不让自己闲着。有爸和妈养活她,她不是为挣钱,她为的是劳动。她的成分随了爷爷算地主。虽然我那个地主爷爷三十几岁就一命归天,是奶奶自己带着三个儿子苦熬了几十年,但人家说:“可你还是吃了那么多年的剥削饭!”这话让她无地自容。这话让她独自愁叹。这话让她几十年的苦熬忽然间变成屈辱。她要补偿这罪孽。她要用行动证明。证明什么呢?她想着她未必不能有一天自食其力。奶奶的心思我有点懂了:什么时候她才能像爸和妈那样,有一份名正言顺的工作呢?大概这就是她的张望吧,就是那老海棠树下屡屡的迷茫与空荒。不过,这张望或许还要更远大些——她说过:得跟上时代。

在我的记忆里,几乎每一个冬天的晚上,奶奶都在灯下学习。有一回奶奶举着一张报纸,小心地凑到我跟前:“这一段,你给我说说,到底什么意思?”我看也不看地就回答:“您学那玩艺儿有用吗?您以为把那些东西看懂,您就真能摘掉什么帽子?”奶奶立刻不语,惟低头盯着那张报纸,半天半天目光都不移动。我的心一下子收紧,但知已无法弥补。“奶奶。”“奶奶!”“奶奶——”我记得她终于抬起头时,眼里竟全是惭愧,毫无对我的责备

但在我的印象里,奶奶的目光慢慢地离开那张报纸,离开灯光,离开我,在窗上老海棠树的影子那儿停留一下,继续离开,离开一切声响甚至一切有形,飘进黑夜,飘过星光,飘向无可慰藉的迷茫与空荒……而在我的梦里,奶奶坐在老海棠树满树的繁花中,满地的浓阴里,张望复张望,或不断地要我给她说说:“这一段到底是什么意思?”——这形象,逐年地定格成我的思念,和我永生的痛悔。

注:“帽子”是当年人们对不良政治身份的俗称。奶奶的“帽子”随了爷爷算地主。当时,任何人的政治“帽子”都会严重影响家庭其他成员的生活和工作。

13. 作者如何理解奶奶的“张望”?从第二段到第四段,“张望”里包含着奶奶哪些情感?(5分)

                                                               

                                                                

 

14. 纵观全文,作者对奶奶的记忆为什么和一棵老海棠树分不开?(2分)

                                                               

                                                               

 

15. 用心体会奶奶的形象和作者的感情,根据上下文,简要分析下面这两句话的含意和作用。(共8分)

1)奶奶生气了:“你们上班上学,就是这么糊弄?”(4分)

                                                               

                                                               

2)我记得她终于抬起头时,眼里竟全是惭愧,毫无对我的责备。(4分)

                                                                

                                                               

 

16. 请将“史铁生”“合欢树”“海棠树”三个词,扩展成一段话。(3分)

要求:内容合理,语句通顺,不少于30个字。

 

三、写作(40分)

17. 请以“感受成长”为题,写一篇文章。

要求:选准角度,明确立意;自选文体,800字左右;情感、态度、价值观积极健康。

 

 


【试题答案】

1. 2分)C    jiào  安步dàng  guǎng

2. 2分)A    剑拔弩张    竭泽而渔     按部就班

3. 2分)B  《伶官传序》的作者为欧阳修。

4. (共10分,每空1分)选择其中的5道小题作答。(答案略)

5. ①(2分)何况和暖的春天用美丽的景色召唤我们,大自然将繁复斑斓的形象和色彩给予我们。

②(2分)(如果)后人秦人悲哀却不以他们为鉴,就会使更后来的人再为后人悲哀。

③(2分)祸患常常从微小的事情上积累起来,而智勇的人常常溺爱的事物困扰。

6. 2分)D  速:招致。

7. 2分)C  破灭:灭亡,被消灭。祖父:祖辈和父辈。智力:智慧和力量。

8. 2分)B  固,都是副词,本来、根本。以,前者为介词,因;后者为连词,来。而,前者为转折连词,后者为并列连词。为,前者为动词,成为;后者为介词,被。

9. (共4分,每小题1分)

1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

2)赂秦而力亏,破灭之道也。

3)燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

4)不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完。

10. (共5分)示例:月光照射在庭院中,地上好像铺上一层白霜,萧森的树阴里,鸦雀逐渐消停下来,进入梦乡。清凉的露珠润湿了庭中的桂花。(若答“清冷的夜露,一定也沾湿了月宫中的桂花树吧?”亦可,2分)诗的首联营造了中秋月夜万籁俱寂,月华澄澈空明、桂花暗香浮动,诗人浮想联翩、秋思难眠的动人意境。(三个要点:夜深人静、月光皎洁、望月思远,3分)

11. (共5分)示例:诗人不直接说自己秋思难眠,而以委婉的问句,感叹在这人人举头望月的中秋之夜,不知人间还有谁对月怀远、秋思绵绵呢?这样写具有含蓄蕴藉,思绪悠长的表达效果。(三个要点:解释内容、委婉含蓄、深沉悠长,3分)一个“落”极富动感,仿佛浓浓秋思随着银月的清辉洒落到哪个人身上,将明月牵动了人们怀人念远情思的意味表达得委婉动人。(两个要点:富有动感,形象写出了明月触动人情思的意味,2分)

12. 选做题(共8分,此题得分直接记入本卷总分。若诗句与作者、出处不对应,则作者、出处不得分;若不写诗句,只写作者、出处,则此题不得分)

示例:春江潮水连海平,海上明月共潮生。(《春江花月夜》张若虚)

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。(《琵琶行》白居易)

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》李白)

春花秋月何时了,往事知多少。(《虞美人  春花秋月》李煜)

但愿人长久,千里共婵娟。(《水调歌头  明月几时有》苏轼)

13. (共5分)示例:奶奶的张望其实是一种渴望和迷茫(或苦闷、无奈),作者认为奶奶渴望有一份名正言顺的工作,还要跟上时代。(2分)从第二段到第四段,“张望”里包含奶奶对自食其力的渴望,还包含着不能得到儿孙理解和支持的苦闷,以及对通过劳动获得尊重、改变人们偏见的渴望。(第二问三个要点,3分)

14. (共2分)示例:因为在作者的印象中,无论春夏秋冬,奶奶“都在那棵老海棠树的影子里张望”。(1分)这种形象逐年地定格成作者的思念和永生的痛悔。(1分)

15. 1)(共4分)示例:奶奶生气一是因为孙子不理解她对拥有“自己的工作”的渴望,不帮忙反而“糊弄”她。二是奶奶看不惯做事“糊弄”,和下文奶奶自觉扫院子、认真学文化呼应,凸现了奶奶待人接物诚心诚意(或做事一丝不苟)的特点。(三个要点:奶奶的内心感受、形象特点、与后文的关系,3分)其中也寄托了作者的懊悔和愧疚之情。(1分)

2)(共4分)孙子无意中的一句话使渴望上进的奶奶倍受打击、无地自容。奶奶相信孙子说的是实话,为自己不管怎么努力也摘不掉“帽子”而惭愧,更为这“帽子”给孙子带来的不利影响而不安。(两个要点:奶奶的感受、“惭愧”的原因,2分)这句话体现了奶奶的慈爱和内心的痛苦,其中也寄托了作者的自责和痛悔之情。(两个要点:作者对奶奶内心情感的理解,作者的感情,2分)

16. 3分,多写不扣分)语句通顺,2分;有文采或有哲理,1分。

17. 40分)

 

作文评分标准

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->   项目

类别

内容

语言

结构

评分细则

一类

4036

中心鲜明,

内容充实,

感情真挚。

准确

流畅

得体

有个性

完整

严谨

37分为基准分,适当浮动:①具备语言项和另一项条件,而其余一项达到二类卷标准的,获得基准分;②具备上述三项条件的,酌情加分(其中语言项突出的,获得满分);③具备上述一项条件,而另两项达到二类卷标准的,酌情减分。

二类

3532

中心明确,

内容较充实,

感情较真挚。

准确

连贯

大致得体

较有个性

完整

有条理

33分为基准分,适当浮动:①具备语言项和另一项条件,而其余一项达到三类卷标准的,获得基准分;②具备上述三项条件的,酌情加分(其中语言项比较好的,获得本类卷最高分);③具备上述一项条件,而另两项只达到三类卷标准的,酌情减分。

三类

3128

中心基本明确,

内容欠充实,

感情欠真挚。

基本通顺

有少量语病

无个性

基本完整

条理基本清楚

30分为基准分,适当浮动:①基本具备上述三项条件的,获得基准分;②其中语言项比较好一些的,酌情加分;③另有某些缺点的,酌情减分。

四类

28分以下

审题有偏差

或观点不够

明确,内容

单薄,感情

苍白。

不够通顺

病句较多

不够完整

条理不清楚

27分为基准分,适当浮动:①凡属上述情况的,获得基准分;②某一项稍好一些的,酌情加分;③全篇更差一些的,30分以下。

 

说明:①有草稿但未抄完的,应参考草稿评分,并酌情扣12分。

②字数不足700字的,每少50字扣1分。字数不足300字的,20分以下。

③错别字每4个扣1分,重现的不计,最多扣2分;标点错误较多或模糊的扣1分。